Reth nesh

Ku Studimi sjell Punësim!

Misioni & Vizioni

Misioni & Vizioni ynë është të përforcojmë një shpirt transformues brenda individëve, duke kultivuar një komunitet vizionar dhe etike udhëheqësish të biznesit, të cilët nxisin inovacionin, zhvillojnë ekonomitë dhe frymëzojnë ndryshime pozitive për një të ardhme të qëndrueshme.

Akreditimi i TBU

FASADA

Tirana Business University College (Kolegji Universitar “TBU”) është riakredituar institucionalisht dhe për të gjitha programet e studimit që ofron nga Bordi i Akreditimit të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë.

Vendimi për riakreditimin institucional, tashmë për herë të tretë rradhazi, është dhënë nga Bordi i Akreditimit me datë 16 dhjetor 2021, me afat deri më datë 15 dhjetor 2026 (vendimi nr. 56, datë 16 dhjetor 2021).

Të gjitha programet e studimit në TBU janë riakredituar me vendimet përkatëse dhe afatet respektive si vijon:

 i) Bachelor “E Drejtë Biznesi”, 180 ECTS;

 ii) Master Profesional “E Drejtë Biznesi”, 60 ECTS; 

iii) Master Profesional “Administrim Biznesi”, me profile “Menaxhim” dhe “Kontabilitet – Financë”, 60 ECTS;

 iv) Master Profesional “Administrim Biznesi i Avancuar”, me profile “Menaxhim”, “Kontabilitet-Financë” dhe “E Drejtë Biznesi”, 120 ECTS, me afat deri më 30 shtator 2024 (vendimi nr. 8 dhe nr. 9, datë 22 janar 2021);

 v) Bachelor në Administrim Biznesi, me profile “Menaxhim”, “Marketing” dhe “Kontabilitet – Financë”, 180 ECTS, me afat deri më 21 prill 2026 (vendimi nr. 33, datë 22 prill 2022);

 vi) Master i Shkencave në “Administrim Biznesi”, 120 ECTS, me afat deri më 21 prill 2025 (vendimi nr. 34, datë 22 prill 2022). 

Departamentet

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

i) Departamenti i Informatikës Ekonomike

ii) Departamenti i Inxhinierisë Software

iii) Departamenti i Inxhinierisë Kompjuterike

Fakulteti i Biznesit dhe i Drejtësisë

i) Departamenti i Biznesit dhe Financës

ii) Departamenti i Drejtësisë

iii) Qendra për Kërkime dhe Studime Ekonomike dhe Juridike (QKSEJ)

 

Organigrama

Administrimi i TBU

Tirana Business University sh.p.k (apo TBU sh.p.k ) është person juridik privat, krijuar e që funksion në përputhje me legjislacionin civil e tregtar, regjistruar në QKB me NUIS L01801024T.
Institucioni i Arsimit të Lartë (IAL) Kolegji Universitar "TBU" përbën aktivitetin primar të TBU sh.p.k dhe është organizuar e funksionin në përputhje të plotë me Ligjin Nr. 80/2015 për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në IAL-të në Republikën e Shqipërisë.
Statusi tregtar i TBU sh.p.k nga statusi akademik Kolegji Universitar "TBU" janë të dallueshëm, në pavarësi relative por edhe në harmoni mes tyre, në përputhje me parimet dhe rregullat e legjislacionit përkatës në fuqi, të përcaktuara në statutin e TBU sh.p.k dhe statutin e Kolegjit Universitar "TBU".
Altin SHOLLA -Administrator, Tirana Business University sh.p.k
E-mail: altin.sholla@tbu.edu.a

Bordi Ndërkombëtar

Bordi Ndërkombëtar Këshillimor i TBU përbëhet nga:
  • Rektor nderi, profesor Dr. Horst-dieter Westerhoff
  • Dekan nderi, fakulteti administrim biznesi Prof. Em. Dr. Jürgen Wolfbauer 
  • Dr. Gary j. Reid
  • Stephen Barclay Straus
  • Oliver Whittle

Stafi
Akademik Drejtues

Entela Fico Shehaj

Vice Rector

Highily experienced in the regulation of the energy market, power, natural gas and renewable energies, with a demonstrated history as a Board member of the energy regulator, and highly skilled to prepare energy sector analysis. Skilled in Negotiation, Business Planning, Energy, Analytical Skills, and Sustainability. 

Irma Shkrepa

Lecturer & Personal development Coach

Proven strategic leadership to build best motivated teams, with solid international perspective acquired through a 25 years professional career in an #emerging market on diverse industries, systems and cultures.

Oltjon Valisi

Member of the Administration Board

Proactive in fulfilling the mission of TBU, its financial and administrative progress.

Florjan kalaja

Lecturer

Experienced Civil with a demonstrated history of working in the judiciary industry. Skilled in Constitutional Law, International Law, Criminal Law, European Law, and International Humanitarian Law.

client, business, marketing-3691432.jpg
Senati Akademik
Senati Akademik i TBU është organi kolegjial më i lartë akademik.

Senati Akademik i TBU përbëhet nga:

  • Prof. Dr. Ilia KRISTO, Kryetar
  • Dr. Abaz ALIKO, Anëtar 
  • PhD. Mirgen PRENÇE, Anëtar
  • Iris LLACI, Anëtar, Student
  • Silvi BANO, Anëtar, Student

Veprimtaria Kërkimore Shkencore

Klikoni më poshtë për t’u njohur me veprimtarinë kërkimore-shkencore të stafit akademik.

Punësimi në TBU

Aplikimi per pun