Programe
master

Ku Studimi sjell Punësim!

Programe
MASTER

Në Fakultetin Fakultetin e Biznesit dhe Drejtësisë ofrohen programet :

Programe
MASTER

Në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit ofrohen programet :

Master i Shkencave në Informatikë Ekonomike, 120 kredite

Për shkak të kërkesave të ligjit, programi i studimeve të ciklit të parë “Bachelor në E Drejtë Biznesi”, 180 kredite/3 vite akademike, është riorganizuar në program të integruar të studimeve të ciklit të dytë “Master i Shkencave në Drejtësi”, 300 kredite/5 vite akademike. Riorganizimi është miratuar me urdhërin e MASR, nr. 216, dt. 3.7.2020.

Master i Shkencave në Inxhinieri Software, 120 kredite

SHËNIM: Klikoni në secilin emërtim të programeve më sipër për tu njohur me rregulloren përkatëse të studimit ku jepet informacion mbi natyrën e programit, strukturën lëndore, sistemin e vlerësimit, kriteret dhe procedurat e pranimit, si dhe afatin e studimeve.

Tarifa & Bursa Studimi

Tarifa e studimit në TBU, për regjistrimet në vitin akademik 2023-2024, përcaktohet rast për rast bazuar në notën mesatare, kushtet ekonomike dhe arritjet e kandidatit.

Aplikimi per bursa